erhan

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI

06 Aralık 2012 Perşembe 15:24
-borcka-belediye-baskanligindan-arsa-satis--ilani-

Mülkiyeti Borçka Belediyesine ait, Aşağıda tapu kayıtları, Muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca açık arttırma yoluyla satılacaktır.

 BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ  İLANI

Madde 1) Mülkiyeti Borçka  Belediyesine ait, Aşağıda tapu kayıtları, Muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca açık arttırma yoluyla satılacaktır.

Satılacak Taşınmaz Malın :

İli – İlçesi :

ARTVİN  - BORÇKA

Mahallesi / Köyü :

Gündoğdu Mahallesi

Cadde ve Sokağı :

Artvin yolu üzeri Sanayi caddesinde  Sanayi sitesi ile  Kapalı spor Sahası arası

Cinsi :

Arsa

Pafta No :

F47a14c4b

 

Ada      Parsel     Metrekare        Muhammen Bedel

Parsel No :

135       11            5.477,05          1.738.179,86.-TL + %18 KDV

Geçici Teminatı :

Muhammen bedelin % 15 inden az olamaz.

Madde 2) İhale 14 Aralık  2012 Cuma günü saat 14:30’de Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3) İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler.

           1. Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

            2.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           3. İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 14 Aralık  2012 ihale günü saat 14.30' a  kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 4) Geçici teminat muhammen satış bedelinin % 15 (260.726,97,-) TL.’dir.

Madde 5) Muhammen bedel 1.738.179,86 +%18 KDV dir .

Madde 6) 3. maddede belirtilen belgeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaklardır.

Madde 7) Borçka Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Borçka Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Arsa ihale tarihi itibari ile İmar Planında konut alanı olarak belirlenmiştir. İhaleye katılan firma ve şahıslar ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmek durumundadırlar

İhaleye katılan firma ve şahıslar İlan bedellerini ödemeyi iş bu şartname ile kabul etmiş sayılırlar

Madde 8) İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde İta amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

Madde 9) 2886 Sayılı Kanunun 31’nci Maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini izleyen 7(yedi)’nci gün kararın tebliğ tarihi sayılır.

Madde 10) İhale kararının tebliğinden itibaren 15(on beş) gün içerisinde ihaleyi kazananla  sözleşme imzalanır.

Madde 11) İhale bedeli ve %18 KDV sinin  %30 peşin olup, kalan kısım 3 er aylık periyotlar içinde 3 taksitte ödenecektir . İhale edilen arsanın tapusu ödemenin bittiği tarihte alıcıya devredilecektir. Alıcı % 30 peşinatı yatırdıktan sonra tapuda arsa üzerine şerh koydurabilir.

Peşin ödemede tapu 15 gün içinde alıcıya devredilir

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelinin % 30 unu  peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada Halk Bankası Borçka Şubesinde Belediye hesabına yatırmak, ayrıca  varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek, zorundadır.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ve sözleşmede belirtilen sürede taksitleri ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 12) İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 13) Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli işgalli bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

Madde 14) Arsa satış bedelinin ödemesi tamamlandıktan sonra Tapu Sicil işlemleri yapılabilecektir. Tapu giderleri, Noter masrafları gibi olabilecek diğer giderler alıcıya aittir. 

Madde 15) Satın alma işi ile ilgili her türlü Vergi, Resim, Harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

 Madde 16) Satılan taşınmaza ait her türlü diğer masrafları alıcıya aittir.

Madde 17) İhaleye katılanlar taşınmazın hukuki ve fiili durumunu ihaleye katılmadan önce araştırmak zorundadırlar.

Madde 18) Belediye taşınmaz ile ilgili kusur, ayıp ve zapta karşı tekeffül hükümleriyle sorumlu olmayacaktır. İhaleye girenler, taşınmazın tapu sicilindeki veya taşınmaz üzerindeki kusurları fiilen kabul etmiş ve zapta karşı tekeffül hükümleri uyarınca sözleşmeyi fesih veya kusur nedeniyle tazminat hakkından peşinen feragat etmiş sayılacaktır.

Madde 19) Şartname ve sözleşmede düzenlenmiş olan konularda 2886 Sayılı Yasa ve bununla ilgili mevzuat (Genelgeler,Şartnameler vs.) sözleşme maddesi yerine geçer.

Madde 20) Uyuşmazlıkların çözüm mercii  BORÇKA MAHKEMELERİDİR

Madde 21) İş bu İlan 21 (Yirmi bir) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu ilanı okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

            İlan olunur                  B.No:İ-336Haber okunma sayısı: 21524

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


YAZARLAR

ARTVİN - HAVA DURUMU

ARTVIN